اطلاعات بار

وسایل مجاز مسافر در کابین

در طول پرواز مسافر مجاز است بارهایی را با خود حمل کند از جمله...اطلاعات بیشتر

مقررات پذیرش جامه دان مسافر

برای پذیرش جامه دان مجاز و مجانی همراه مسافران از دو روش وزنی و بسته ای در دنیا استفاده می گردد که عبارت انداز ... .اطلاعات بیشتر

کالای خطرناک مجاز مسافر

برخی از کالای خطرناک در موارد خاص و به شرط رعایت مقررات در نظر گرفته شده برای حمل آنها به وسیله مسافر مجاز شناخته شده کهاطلاعات بیشتر

کالای غیر قابل حمل مسافر

تعدادی از کالاها و لوازم خانگی مورد استفاده روزمره کالاهای خطرناک شناخته شده و در نتیجه برای حمل توسط مسافر چه در جامه دان تحویلی به کانتر و چه به صورت همراه در کیف دستی غیر مجاز و غیر قابل حمل شناخته شده اند...

اطلاعات بیشتر

با هم پرواز کنیم